Για το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Γενικές πληροφορίες: hello@peva.observer
Για καταχώρηση καλών πρακτικών: submit@peva.observer
Για υποστήριξη: support@peva.observer

Για τον Όμιλο για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης:
Τσιμισκή 3, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ. +30 2311267295 | Email: info@unescoyouth.gr