Το Παρατηρητηρίο Επιχειρηματικότητας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ή Π.Ε.Β.Α. είναι μία πρωτοβουλία του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του προγράμματος «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης.

Σκοπός του Π.Ε.Β.Α. είναι, μέσα από ενεργοποίηση της δικτύωσης που προσφέρει η Κοινωνία των Πολιτών, να εντοπιστούν και να καταγραφούν δράσεις επιχειρήσεων που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να καταγραφούν ως καλές πρακτικές και να προβληθούν σε όλη την Ελλάδα.

Το Π.Ε.Β.Α. αποτελεί έναν ψηφιακό κόμβο (https://peva.observer) που περιλαμβάνει σε κατηγορίες, ανά περιφέρεια, καλές πρακτικές επιχειρήσεων, με έναν απλό, διαδραστικό και κατανοητό τρόπο. Επιπλέον, περιλαμβάνει νέα των συνεργαζόμενων φορέων, των επιλεχθεισών επιχειρήσεων, εκδηλώσεις σχετικά με την Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και άλλο χρήσιμο υλικό.

Συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα Παρατηρητήρια και Φόρα, συμμετέχει σε εκδηλώσεις, διοργανώνει εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις και παρουσιάσεις καλών πρακτικών, εκδίδει οδηγούς και βιβλία, σχετικά με την Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Την ευθύνη διαχείρισης του Π.Ε.Β.Α., καθώς και του περιεχομένου του, έχει ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης. Στο έργο αυτό επικουρείται από συνεργαζόμενους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που έχουν αντίστοιχη δράση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε όλη την Ελλάδα.

Την επίβλεψη του περιεχομένου και τη διασφάλιση της ποιότητάς του αναλαμβάνει επιτροπή που απαρτίζεται από μέλη του Ομίλου και των φορέων, ενώ στην διαχείριση και την εκτέλεση του έργου θα εμπλακούν και οι νέοι εθελοντές και πρακτικά ασκούμενοι σε αυτούς. Έτσι, οι εθελοντές και οι πρακτικά ασκούμενοι στον Όμιλο και  στους συνεργαζόμενους φορείς αποκτούν μία πρόσθετη δεξιότητα, αυτής της διαχείρισης μίας ψηφιακής πλατφόρμας, αλλά και έρχονται σε επαφή με επιχειρηματικά μοντέλα και πρακτικές από όλη την Ελλάδα.

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ο Όμιλος για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 μετά από απόφαση της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την  UNESCO. Λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση νεολαίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ενώ το καταστατικό της είναι εγκεκριμένο από το Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

Στόχος του Ομίλου για την UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης είναι η προώθηση των αρχών και των ιδανικών της UNESCO, στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Επιστήμης, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας, καθώς και η προσαρμογή τους στις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νέων της Θεσσαλονίκης, η ανάληψη νεανικών πρωτοβουλιών με βάση τις αρχές της UNESCO κ.α.

Οι θεματικές της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της πληροφόρησης, αποτελούν τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες για τον Όμιλο. Περαιτέρω, η ανάπτυξη δράσεων στους τομείς του εθελοντισμού, της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Όμιλος έχει ένα μεγάλο δίκτυο από εθελοντές, υποστηρικτές και μέλη και συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν τη νεολαία στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχειρηματικότητα»

«Οργάνωση και Επιχορήγηση Δράσεων Προώθησης της Πράσινης Επιχειρηματικότητας μέσω Καινοτόμων Δράσεων στη Μακεδονία και Θράκη», με διακριτικό τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» έχουν σύλλογοι, σωματεία, συνεταιρισμοί, ΝΠΙΔ και δίκτυα αυτών διοργανώνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον, την ενθάρρυνση της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και την προβολή καλών επιχειρηματικών πρακτικών.

Επιδιωκόμενα αποτελέσματα του έργου η καθαρή μετακίνηση επαγγελματικών οχημάτων, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η πράσινη καινοτομία στο τελικό παραγόμενο προϊόν.